Invest In Łomża

Łomżyńska Strefa Inwestycji

Tereny inwestycyjne

MPZP

Wsparcie inwestora

Infrastruktura

Park Przemysłowy Łomża

Tereny inwestycyjne

Łomżyńska Strefa Inwestycji  to obszar o powierzchni ponad 200 ha przeznaczony w miejscowym planie pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową.

Obszar jest podzielony poprzez wewnętrzną obwodnicę miasta tj. ulice Meblową i Cieślewskiego. Jest to droga gminna dostosowana do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości około 2 km od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym ulic Meblowej i Cieślewskiego istnieje: sieć wodociągowa,  kanalizacja sanitarna,  kanalizacja deszczowa, przyłącze gazowe, linie energetyczne, stacje trafo, GPZ , infrastruktura teletechniczna.

Zainwestowały tutaj firmy z branży budowlanej i meblowej. Powstaje nowoczesne centrum logistyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie położona jest elektrociepłownia miejska.

Obecnie dostępnych jest 7 obszarów niezabudowanych terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na obszarze Łomżyńskiej strefy Inwestycji obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP 034 i MPZP 029.

MPZP 034 – Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej wraz z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oznaczonych symbolami PU/UC określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa, składy, magazyny. Dopuszcza się realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 40 m dla budynków i 60 m dla budowli,
 • Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80%,
 • Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 10%,
 • Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3.000 m2.

Pełna treść uchwały.

MPZP 029  – Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonych symbolami PU określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 15 m dla budynków i 30 m dla budowli,
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 80%,
 • Intensywność zabudowy od 0,1 do 2,4.

Pełna treść uchwały.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Miejski portal mapowy z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dostępny po kliknięciu w grafikę poniżej:

Infrastruktura

Położenie Łomży w centrum regionu północno wschodniego, w połowie drogi pomiędzy stolicą, a wschodnimi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych, sprzyja lokowaniu inwestycji.

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu zapewniony jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Jest to droga gminna oznaczona 3KD-G o szerokości 35 m, posiadająca nawierzchnię utwardzoną, asfaltową dostosowaną do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym ulic Meblowej i Cieślewskiego istnieje:

 • sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm,
 • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy DN 200 mm,
 • kanalizacja deszczowa – o średnicy DN200 mm oraz zaprojektowana o średnicy DN 600 mm,
 • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ,
 • przyłącze gazowe o średnicy DN 180 mm,
 • infrastruktura teletechniczna.