Invest In Łomża

Wsparcie inwestora

Wsparcie miasta

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w Łomży

UCHWAŁA NR 719/LXXXIII/24 z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej

Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP)

Naszym celem jest przyciąganie nowych inwestorów, wspieranie ich w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, a także kompleksowa obsługa poinwestycyjna. W związku z tym w Urzędzie Miejskim w Łomży została powołana specjalna komórka dedykowana inwestorom – Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) zapewniająca wsparcie wszystkim inwestorom w oparciu o ich indywidualne oczekiwania i wymagania.

Dedykowany Pilot inwestycyjny

Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Dedykowany Pilot inwestycyjny zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego.

Dostarczanie analiz rynku

COP jest w stanie dostarczyć analizy rynku na temat dostępności kadr, kosztów pracy, jakości infrastruktury i inne użyteczne informacje.

Organizowanie wizyt

COP profesjonalnie organizuje wizyty inwestorskie i spotkania z władzami samorządowymi oraz regionalnymi, uczelniami wyższymi, etc.

Dostosowanie transportu publicznego

W Łomży istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych przystanków autobusowych dla przyszłych pracowników danego inwestora strategicznego.

Koordynacja współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi

COP współpracuje z organizacjami, takimi jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Izby Przemysłowo-Handlowe w regionie, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Podlaski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego, Powiatowy Urząd Pracy, etc., a także uczelniami wyższymi w Łomży

Przygotowanie informacji dotyczących lokalizacji inwestycji

COP jest w stanie przygotować informacje nt. dostępnego obszaru pod konkretny typ inwestycji.

Podsumowanie Etapów procesu inwestycyjnego

Etapy procesu inwestycyjnego: zobacz więcej.

Park Przemysłowy Łomża

Park Przemysłowy Łomża jest nowoczesną Instytucją Otoczenia Biznesu o różnych funkcjach, wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, umiejętnościach i aktywności mieszkańców subregionu łomżyńskiego.

Główną funkcją Parku Przemysłowy Łomża jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Łomży i subregionie łomżyńskim, poprzez  inkubację, doradcze, prawne i finansowe usługi dla biznesu, wynajem powierzchni w hali technologicznej czy promowanie przedsiębiorczych podstaw wśród młodzieży.

Dzięki rozwiniętej współpracy z izbami gospodarczymi i handlowo- przemysłowymi Park Przemysłowy Łomża jest miejscem kojarzenia przedsiębiorców łomżyńskich z zagranicznymi partnerami.

Link do strony Parku

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

W przypadku inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy, koszty zatrudnienia i szkolenia nowo zatrudnionych zostaną zwrócone przez Powiatowy (Lokalny) Urząd Pracy.

  • Staż u pracodawcy – staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Starosta może skierować osoby bezrobotne do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
  • Prace interwencyjne – Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6, 12, 18 lub 24 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.
  • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – Starosta może przyznać pracodawcy dotację na utworzenie miejsca pracy w formie telepracy. Pracodawca, któremu przyznano stypendium, musi zatrudnić bezrobotnego rodzica z minimum jednym dzieckiem w wieku poniżej 6 lat lub osobę bezrobotną sprawującą opiekę nad osoba zależną pozostającą na utrzymaniu oraz bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, jednocześnie spełniającą dodatkowe warunki.

Link do strony Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 5 czerwca 2023 r.).

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie.

Polska Strefa Inwestycji

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm), dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Więcej informacji na stronie.

Podstrefa Łomża SSSE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zmiany, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych bez konieczności włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z tym przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na prywatnych gruntach na terenie miasta Łomży mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przez okres 15 lat. Uzyskując decyzję o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać ze zwolnień obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynosi maksymalnie 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów dla mikro – i małych przedsiębiorców (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych. Są to najkorzystniejsze warunki w regionie.

Decyzję o wsparciu wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Więcej informacji na stronie.