Invest In Łomża

ŁSI nr 7

Prezentacja nieruchomości

Powierzchnia

Około 25 ha

Lokalizacja

Teren znajduje się na terenie Łomżyńskiej Strefy Inwestycji. Położony jest na wschód od ul. Cieślewskiego i na południe od ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Obejmuje obszar oznaczony w MPZP nr 29 jako 3PU, 4PU, 5PU.

Przeznaczenie

Tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową, oznaczonych symbolami 3PU, 4PU, 5PU.

Dokładne zapisy dostępne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 034. Uchwała dostępna tutaj.

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na 15 lat w ramach Polskiej Strefy inwestycji (więcej informacji).

Miasto dodatkowo oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (więcej informacji).

Dostępność komunikacyjna

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu nr 7 zapewniony jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Jest to droga gminna oznaczona 3KD-G o szerokości 35 m, posiadająca nawierzchnię utwardzoną, asfaltową dostosowaną do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności. Dojazd jest również możliwy ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

Mapa terenów inwestycyjnych Łomżyńskiej Strefy Inwestycji

Nieruchomość oznaczona jest na mapie ŁSI nr 7:

www.investinlomza.pl Łomżyńska Strefa Inwestycji

Szczegółowe dane o nieruchomości

Właściciel lub Dysponent

Teren jest w posiadaniu podmiotów prywatnych. Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży koordynuje kontakt z właścicielami gruntów.

Stan istniejący

Tereny inwestycyjne typu greenfield – niezabudowane o kształcie nieregularnego trapezu.

Bezpośrednie otoczenie

Lokalizacja nieruchomości mieści się w otoczeniu ul. Cieślewskiego od strony zachodniej, ul. Narodowych Sił Zbrojnych od strony północnej, w sąsiedztwie zabudowy produkcyjno-usługowej od strony wschodniej.

Uzbrojenie techniczne

W pasie drogowym ul. Cieślewskiego i Narodowych Sił Zbrojnych:

  • sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm,
  • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy DN 200 mm,
  • kanalizacja deszczowa – o średnicy DN200 mm oraz zaprojektowana o średnicy DN 600 mm,
  • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ,
  • infrastruktura teletechniczna.
Parametry zabudowy

Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa dla której określono następujące parametry zabudowy:

  • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
  • Maksymalna wysokość zabudowy 15 m dla budynków i 30 m dla budowli,
  • Maksymalna powierzchnia zabudowy 80%,
  • Intensywność zabudowy od 0,1 do 2,4.
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zmiany, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych bez konieczności włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z tym przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na prywatnych gruntach na terenie miasta Łomży mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przez okres 15 lat. Uzyskując decyzję o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać ze zwolnień obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynosi maksymalnie 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów dla mikro – i małych przedsiębiorców (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych. Są to najkorzystniejsze warunki w regionie.

Decyzję o wsparciu wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Więcej informacji na stronie.

Kontakt w sprawie nieruchomości

Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Urząd Miejski w Łomży

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Tel.: +86 2156852

E-mail:  cop@um.lomza.pl