Invest In Łomża

ŁSI nr 4

Prezentacja nieruchomości

Powierzchnia

Około 6,7 ha

Lokalizacja

Teren znajduje się na terenie Łomżyńskiej Strefy Inwestycji. Położony jest na wschód od ul. Meblowej i na południe przy ul. Wojska Polskiego (DK61). Obejmuje obszar w ograniczeniu działek od strony północnej: o nr 30341, od strony południowej: o nr 30371/1, 30383, 30391. Obszar oznaczony w MPZP nr 29 jako 1U, 4U oraz 2PU w ograniczeniu działek od strony północnej: o nr 30363/1, od strony południowej: o nr 30371/1.

Przeznaczenie

Tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Dokładne zapisy dostępne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 034. Uchwała dostępna tutaj.

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na 15 lat w ramach Polskiej Strefy inwestycji (więcej informacji).

Miasto dodatkowo oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (więcej informacji).

Dostępność komunikacyjna

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu nr 4 zapewniony jest ulicami Meblową iCieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Jest to droga gminna oznaczona 3KD-G o szerokości 35 m, posiadająca nawierzchnię utwardzoną, asfaltową dostosowaną do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności. Możliwość dojazdu również ul. Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych i Saperską.

Mapa terenów inwestycyjnych Łomżyńskiej Strefy Inwestycji

Nieruchomość oznaczona jest na mapie ŁSI nr 4:

www.investinlomza.pl Łomżyńska Strefa Inwestycji

Szczegółowe dane o nieruchomości

Właściciel lub Dysponent

Teren jest w posiadaniu podmiotów prywatnych. Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży koordynuje kontakt z właścicielami gruntów.

Stan istniejący

Tereny inwestycyjne typu greenfield – niezabudowane o kształcie nieregularnym.

Bezpośrednie otoczenie

Lokalizacja nieruchomości mieści się w otoczeniu ul. Meblowej od strony zachodniej, zabudową produkcyjno-usługową od strony południowo-zachodniej.

Uzbrojenie techniczne

W pasie drogowym ul. Meblowej i Narodowych Sił Zbrojnych:

 • sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm,
 • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy DN 200 mm,
 • kanalizacja deszczowa – o średnicy DN200 mm oraz zaprojektowana o średnicy DN 600 mm,
 • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ, 
 • przyłącze gazowe o średnicy DN 180mm,
 • infrastruktura teletechniczna.
Parametry zabudowy

Obszar oznaczony 2PU w MPZP – przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa dla której określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 15 m dla budynków i 30 m dla budowli,
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 80%,
 • Intensywność zabudowy od 0,1 do 2,4.

Obszar oznaczony 1U i 4U w MPZP – przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa dla której określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 12 m dla budynków i 15 m dla budowli (10 m dla 4U),
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% (30% dla 4U).
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zmiany, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych bez konieczności włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z tym przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na prywatnych gruntach na terenie miasta Łomży mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przez okres 15 lat. Uzyskując decyzję o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać ze zwolnień obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynosi maksymalnie 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów dla mikro – i małych przedsiębiorców (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych. Są to najkorzystniejsze warunki w regionie.

Decyzję o wsparciu wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Więcej informacji na stronie.

Kontakt w sprawie nieruchomości

Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Urząd Miejski w Łomży

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Tel.: +86 2156852

E-mail:  cop@um.lomza.pl